သတင္း

Friday, September 14, 2012

ပန္း ၁၀ မ်ိဳးကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ားရွိၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမွဳအေမြအႏွစ္မ်ားရွိပါသည္။ ထုိမ်ားထဲမွ ရုိးရာ ပန္း၁၀ မ်ိဳးသည္ ျမန္မာ့သမုိင္း တေလွ်ာက္ အေရးၾကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ပန္း၁၀ မ်ိဳးကုိ " ဘုရားမတင္ နတ္မ၀င္ လူတြင္ပန္း (၁၀) မ်ိဳး " လကၤာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိပန္း ၁၀ မ်ိဳးမွာ